Irish Pilot Project 2022/23Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Content and Language Integrated Learning (CLIL): A CLIL approach provides for the delivery of aspects of the curriculum through a language that is not the medium of communication or instruction in the setting or school. While CLIL is not the same as immersion, it offers flexibility and opportunities for a more focused approach to target language (Irish in this instance) learning and teaching in English-medium Early Learning and Care settings and schools. The aim of this CLIL project is to improve learner competence, confidence and disposition to Irish in English-medium Early Learning and Care settings

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga  (FCÁT): Éascaíonn cur chuige FCÁT soláthar gnéithe den churaclam i dteanga nach teanga teagaisc na scoile í. Cé nach ionann FCÁT agus an tumoideachas, cuireann sé solúbthacht agus deiseanna ar fáil le cur chuige atá níos dírithe ar fhoghlaim agus ar theagasc teanga a aimsiú (an Ghaeilge sa chás seo) i scoileanna agus i suíomhanna um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige ina bhfuil an Béarla. Is í aidhm an tionscadail FCÁT ná cumas, muinín agus meon an fhoghlaimeora i leith na Gaeilge a fheabhsú i suíomhanna um Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige trí Bhéarla.

The application form is available at  https://forms.office.com/r/qh1F26f1gv  Please complete by close of business on  Friday, 23 September 2022 / Tá an fhoirm iarratais ar fáil ag https://forms.office.com/r/qh1F26f1gv , líon isteach é faoi am scoir gnó ar 23 Meán Fómhair 2022

Share on facebook
Facebook